VT Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2019 I VEDBÆK TENNISKLUB

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vedbæk Tennisklub

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19

i Vedbæk Sognegård, Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk.

Dagsorden iht. klubbens vedtægter:

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning, suppleret af udvalgsformænd
 • Status Vedbæk Tennispark
 • Klubsamarbejder
 • Forelæggelse af revideret regnskab ved klubbens kasserer
 • Fastlæggelse af kontingent og indskud for nye medlemmer
 • Behandling af indkomne forslag:
 1. Afventer evt. indkomne forslag
 • Valg af formand. Bestyrelsen foreslår, at Lars Winther fortsætter som formand
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen. Juniorformand Karoline Raben og kasserer Peter Arleth er på valg. Bestyrelsen indstiller begge kandidater til genvalg. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg og fortsætter dermed. Bestyrelsen overvejer optagelse af ét yderligere medlem. Nærmere information herom følger inden generalforsamlingen.
 • Valg af to revisorer
 • Eventuelt

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let traktement til de fremmødte medlemmer. Af hensyn til bestilling af sandwich bedes interesserede deltagere venligst sende deres tilmelding til sekretaer@vedbaektennis.dk senest tirsdag den 19. marts 2019.

Alle medlemmer, der har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående dagsorden, er meget velkomne til, at kontakte formanden for yderligere information.

Vi ser frem til forhåbentligt stort fremmøde til klubbens generalforsamling.

 

På bestyrelsens vegne,

Lars Winther

Mobil 40 40 09 61