Ekstraordinær generalforsamling 16. maj 2023 kl. 19:00

Der indkaldes hermed til  ekstraordinær Generalforsamling Tirsdag d. 16. maj. 2023 kl. 19:00 i klubhuset på Gøngehusvej 25b.

 

Mål for den ekstraordinære generalforsamling:

Der skal opstilles, og vælges, ny bestyrelse. Den ny bestyrelse skal være funktionsdygtig.

Kan der ikke findes en funktionsdygtig bestyrelse, skal der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling.

 

Hvem kan deltage? (Citat fra klubbens vedtægter):

Stemmeret har kun aktive senior medlemmer. Juniorer og passive har adgang til at overvære generalforsamlingerne. Mod afgivelse af skriftlig fuldmagt kan et medlem lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan på generalforsamlingen repræsentere mere end een fuldmagtsgiver. Ved afstemninger optælles stemmerne af dirigenten og to bestyrelsesmedlemmer.

 

Agenda

 • Valg af ordstyrer.
 • Redegørelse for de samarbejdsvanskeligheder som har ført til brud i bestyrelsen. Ordstyrer skal påse, at alle medlemmer af den afgående bestyrelse får taletid og kan kommentere.
 • Fastlæggelse af valgmetode (hemmelig afstemning eller håndsoprækning).
 • Lars Winther, Bjørn lange, Carsten Skjold og Sophie Lees foreslår, at nuværende bestyrelse for Vedbæk Tennisklub afsættes og der vælges helt ny bestyrelse. Der stemmes om forslaget.
 • Præsentation af kandidater til ledige bestyrelsesposter.
 • Valg af nye bestyrelsesmedlemmer inkl. formand.
 • Fastlæggelse af ny ekstraordinær generalforsamling.

 

Følgende medlemmer vil udtræde af nuværende bestyrelse:

 • Lars Winther, Formand
 • Bjørn Lange, Sekretær og næstformand
 • Carsten Skjold, Anlægsformand
 • Sophie Lees, Ungdomsformand

 

Følgende medlemmer ønsker at fortsætte i nuværende bestyrelse:

 • Mahan Semnanipour, Kasserer

 

Forslag til ny bestyrelse:

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser præsenteres. 6 kandidater har på forhånd har aftalt, hvordan de vil fordele opgaverne, hvis de vælges. Ved flere kandidater end ledige pladser, vælges en kandidat pr. ledig plads.

 

Baggrund for 4 medlemmers udtræden af nuværende bestyrelse:

Der er konstateret alvorlige samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen. Disse medførte, at Lars Winther trak sig straks. Bjørn Lange, Carsten Skjold og Sophie Lees trak sig efterfølgende, med samme begrundelse.

 

 

Citater fra klubbens vedtægter om bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, samt yderligere op til to medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, formanden dog kun for et år ad gangen.

… tekst skippet …

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden (næstformanden) og to bestyrelsesmedlemmer er til stede.  Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening; den ene af disse skal være formanden eller næstformanden.

 

Medlemmerne opfordres til at gennemlæse klubbens vedtægter. Især §6 (Bestyrelsen).

Se vedtægterne på klubbens hjemmeside.  Link.

 

 

På bestyrelsens vegne,      Bjørn Lange, Sekretær

 1. april 22023